Toekenningscriteria ELJA Fund

De ELJA Foundation financiert hoogwaardige projecten die tot doelstelling hebben om kinderen en jongeren (4-18 jaar) middels muziek, dans en/of beeldende kunst beter voor te bereiden op hun toekomst en meer met elkaar te verbinden. Projectaanvragen voor ELJA Fund worden beoordeeld op de volgende onderdelen:

Randvoorwaarden:

 • Het project dient een helder begin en een helder einde te hebben;
 • Het project dient minimaal 2 maanden en maximaal 12 maanden na de peildatum (deadline van sluiting aanvraagloket) te starten;
 • Het project dient plaats te vinden in het Koninkrijk der Nederlanden of Caribisch Nederland. In onze toekenning houden we rekening met geografische spreiding;
 • Het aangevraagde bedrag dient minimaal €10.000 en maximaal €35.000 te zijn. Het is mogelijk dat de ELJA Foundation een lager bedrag toekent dan is aangevraagd.

Organisatie:

 • De aanvrager dient een Nederlandse stichting, vereniging, vennootschap, onderneming met een culturele of sociale missie of ander privaat rechtspersoon zonder winstoogmerk te zijn;
 • De aanvrager dient in principe te beschikken over een ANBI status;
 • De aanvrager dient zich aan de Fair Practice Code te committeren;
 • Professionaliteit: de aanvrager is een culturele organisatie (of een maatschappelijke organisatie in samenwerking met een culturele organisatie) met een bewezen staat van dienst;
 • Wanneer meerdere partijen gezamenlijk een aanvraag indienen, dient er een penvoerder te worden aangewezen;
 • Indien u het afgelopen kalenderjaar een financiële bijdrage van de ELJA Foundation heeft ontvangen, kunt u in het volgende kalenderjaar opnieuw een aanvraag indienen;
 • Indien u in het afgelopen kalenderjaar een afwijzing van de ELJA Foundation heeft ontvangen op uw aanvraag, kunt u in het volgende kalenderjaar een nieuwe aanvraag doen voor dit project. U kunt in hetzelfde kalenderjaar wel voor een ander project een aanvraag indienen.

Inhoudelijk:

 • Het project dient bij te dragen aan de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden bij kinderen en jongeren. We kijken hierbij naar het ontwikkelen van de volgende vaardigheden: Creativiteit, Samenwerken en Sociale & Culturele vaardigheden;
 • Kwaliteit: het project is van hoge inhoudelijke kwaliteit. Bij het project zijn uitsluitend professionals betrokken en de pedagogisch-didactische begeleiding is gedegen en professioneel;
 • Actieve kunstbeoefening: in het project dient de doelgroep geactiveerd te worden om zélf te participeren, te creëren en/of de betreffende kunstvorm uit te oefenen;
 • Methodiek: de organisatie heeft een onderbouwde visie op educatie en participatie en weet dit te vertalen naar een concrete aanpak, leerdoelen en activiteiten;
 • Veiligheid: wij verwachten dat onze samenwerkingspartners een veilige leeromgeving creëren. Alle betrokkenen die in het project met kinderen en/of jongeren werken dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te hebben. Ook dient de aanvragende organisatie te beschikken over een gedragscode;
 • Ervaring met doelgroep: de aanvrager heeft ervaring in het werken met de doelgroep en het uitvoeren van vergelijkbare projecten. De inhoud en de vorm van het project zijn afgestemd op de belevingswereld van de doelgroep.

De ELJA Foundation heeft de voorkeur voor:

 • Verbindingskracht: projecten waarin kinderen en jongeren met verschillende leefwerelden meer met elkaar verbonden raken via Muziek, Dans en Beeldende Kunst;
 • Projecten waarvan de methodiek en/of vorm vernieuwend en/of overdraagbaar is of makkelijk op te schalen, of projecten waarbij nieuwe doelgroepen worden bereikt;
 • Projecten gefinancierd door meerdere partijen (cofinanciering).

De ELJA Foundation financiert geen:

 • Projecten met een religieuze of politieke doelstelling;
 • Projecten zonder duidelijk begin of einde;
 • Reisbeurzen of individuele scholarships;
 • Tentoonstellingen of voorstellingen die zonder nauwe betrokkenheid van kinderen en/of jongeren zijn gemaakt;
 • Exploitatie- en/of (ver)bouwkosten;
 • Projecten voor (het plaatsen van) permanente kunstwerken in de openbare ruimte;
 • Projecten van gemeenten;
 • Aankoop van kunstwerken;
 • Restauraties;
 • Amateurkunst: projecten waarin amateurs met professionals samenwerken;
 • Projecten waarin uitsluitend lesmateriaal wordt ontwikkeld.