Toekenningscriteria ELJA Fund

De ELJA Foundation is op zoek naar hoogwaardige projecten die voldoen aan de doelstelling van de ELJA Foundation.

Doelstelling: De ELJA Foundation financiert projecten die tot doelstelling hebben om kinderen en jongeren (4-18 jaar) middels muziek, dans en/of beeldende kunst beter voor te bereiden op hun toekomst en meer met elkaar te verbinden.

Projectaanvragen voor ELJA Fund dienen te voldoen aan de volgende criteria:

Randvoorwaarden:

 • Het project dient een helder begin en een helder einde te hebben;
 • Het project dient minimaal 2 maanden en maximaal 12 maanden na de peildatum (deadline van sluiting aanvraagloket) te starten;
 • Het project dient plaats te vinden in het Koninkrijk der Nederlanden of Caribisch Nederland. In onze toekenning houden we rekening met geografische spreiding;
 • Het aangevraagde bedrag dient minimaal €10.000 en maximaal €35.000 te zijn. Het is mogelijk dat de ELJA Foundation een lager bedrag toekent dan is aangevraagd;

Organisatie:

 • De aanvrager dient een Nederlandse stichting, vereniging, vennootschap, onderneming met een culturele of sociale missie of ander privaat rechtspersoon zonder winstoogmerk te zijn;
 • De aanvrager dient zich aan de Fair Practice Code te committeren;
 • Professionaliteit: de aanvrager is een professionele kunstinstelling of een professionele maatschappelijke organisatie in samenwerking met een culturele organisatie en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindresultaat. Uit het projectplan blijkt de professionele en zakelijke kwaliteit;
 • Wanneer meerdere partijen gezamenlijk een aanvraag indienen, dient er een penvoerder te worden aangewezen;

Inhoudelijk:

 • Het project dient bij te dragen aan de ontwikkeling van 21ste eeuwse vaardigheden bij kinderen en jongeren. We kijken hierbij naar het ontwikkelen van de volgende vaardigheden: Creativiteit, Zelfregulering, Kritisch denken, Sociale & culturele vaardigheden, Samenwerken, Probleem oplossen, Communiceren;
 • Kwaliteit: er is sprake van inhoudelijke en artistieke kwaliteit. Bij het project zijn uitsluitend professionele makers betrokken. De (educatieve) begeleiding is van aantoonbare kwaliteit;
 • Actieve kunstbeoefening: in het project dient de doelgroep geactiveerd te worden om zélf te creëren en/of de betreffende kunstvorm uit te oefenen;
 • Methodiek: de aanpak, methodiek en leerdoelen worden helder beschreven. Uit de aanvraag blijkt een gefundeerde visie op educatie;
 • Wij verwachten van onze samenwerkingspartners dat zij een veilige leeromgeving creëren voor de doelgroep. Alle betrokkenen die in het project met kinderen en/of jongeren werken dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te hebben. Ook dient de aanvragende organisatie te beschikken over een gedragscode;
 • Doelgroep: uit de aanvraag blijkt een visie op de doelgroep. De aanvrager heeft ervaring in het werken met de doelgroep en het uitvoeren van vergelijkbare projecten. De inhoud en de vorm van het project zijn afgestemd op de belevingswereld van de doelgroep.

De ELJA Foundation heeft de voorkeur voor:

 • Projecten waarin kinderen en jongeren met verschillende leefwerelden kennis met elkaar maken via Muziek, Dans en Beeldende Kunst;
 • Projecten waarvan de aanpak, methodiek, vorm of doelgroep vernieuwend en/of overdraagbaar is of makkelijk op te schalen.

De ELJA Foundation financiert geen:

 • Projecten met een religieuze of politieke doelstelling;
 • Projecten zonder duidelijk begin of einde;
 • Reisbeurzen of individuele scholarships;
 • Tentoonstellingen of voorstellingen die zonder nauwe betrokkenheid van kinderen en/of jongeren zijn gemaakt;
 • Exploitatiekosten;
 • Projecten voor (het plaatsen van) permanente kunstwerken in de openbare ruimte;
 • Projecten van gemeenten;
 • Aankoop van kunstwerken;
 • Restauraties;
 • Amateurkunst: projecten waarin amateurs met professionals samenwerken.