ANBI informatie

De Stichting ELJA Foundation is opgericht op 27 oktober 2021.
Instelling – Stichting ELJA Foundation
RSIN nummer – 863170250
Postadres – Torenlaan 5, 1251 HE Laren
Mailcontact@eljafoundation.nl
Website – www.eljafoundation.nl
Algemeen telefoonnummer – 035-20 022 60

Bestuurssamenstelling

• Els Blokker-Verwer, voorzitter
• Jan Deiters, bestuurslid
• Beerensteyn Partners B.V. – David Veerbeek, bestuurslid
• Masterton B.V. – Ineke van der Ouderaa, bestuurslid

Beloning bestuursleden

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als zodanig. Ieder bestuurslid heeft recht op vergoeding van de door hem in de uitoefening van zijn functie in redelijkheid gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

Artikel 7.3 van de statuten belet niet dat een bestuurslid naast zijn activiteiten als bestuurslid in opdracht van het bestuur ook andere werkzaamheden voor de stichting kan verrichten en daarvoor een beloning kan ontvangen.

Missie

De ELJA Foundation wil verbinding in onze samenleving bevorderen en verschillen tussen groepen te overbruggen middels muziek, dans en beeldende kunst.

Beleidsplan

Het is onze ambitie om een betrouwbare, toonaangevende partner te worden en goede relaties op te bouwen en te onderhouden met een breed netwerk in de kunst- en cultuursector. Wij hechten grote waarde aan zorgvuldige besteding van onze financiële middelen, aan meetbare resultaten en adequate, betrouwbare verslaglegging.
Meer informatie over ons beleid leest u in ons beleidsplan.

Activiteitenverslag 2023 ELJA Foundation (pdf)
Jaarverslag 2023 ELJA Foundation (pdf)
Standaardformulier publicatieplicht ANBI ELJA Foundation 2023 (pdf)

Jaarverslag 2022 ELJA Foundation (pdf)
Standaardformulier publicatieplicht ANBI ELJA Foundation 2022 (pdf)